0

അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച മദ്യനയ അഴിമതി കേസ് എന്താണ്?

Share

അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച മദ്യനയ അഴിമതി കേസ് എന്താണ്?
#അരവനദ #കജരവളനറ #അറസററലകക #നയചച #മദയനയ #അഴമത #കസ #എനതണ